Software Engineer/ Developer (Back-end)

Developer

Job Description

 • ให้การช่วยเหลือ business and system analyst ในการออกแบบและพัฒนา technical requirements
 • พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้
 • รักษาทักษะและความรู้ด้านการใช้ภาษาพื้นฐาน การ coding conventions และการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
 • Build และ deploy code ให้กับ environment ที่หลากหลาย เช่น Development, SIT หรือ UAT
 • ให้การสนับสนุน ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือจุดบกพร่องของ application ที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่
 • งาน Engineering / Research เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Project Manager

Job Requirement

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา Microsoft .NET หรือ JAVA Software
 • สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พัฒนา Web service development โดยใช้เทคโนโลยี .NET หรือ PHP หรือ Java ได้อย่างน้อย 1 ภาษา
 • สามารถใช้ฐานข้อมูลในระดับ enterprise ได้ เช่น Oracle หรือ MSSQL
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ IDE เช่น Visual Studio, Eclipse, Netbeans หรือ Jetbrain IDE
 • มีประสบการณ์ด้านการ configure และ deploy Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ code versioning เช่น Git / SVN
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP software และ REST/SOAP web services design and implementation เป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญในการ deploying and troubleshooting application ใน Windows Server หรือ Linux OS environment 
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNS