Application Support

Help-Desk / Support

Job Description

 • 1st line Support ในการรับเรื่องจากลูกค้า จากทุกช่องทางเช่น เว็บ อีเมลล์ หรือโทรศัพท์
 • ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า แบบ Day-To-Day โดยมีการบริหารจัดการการแก้ปัญหาให้อยู่ในระดับการให้บริการที่กำหนด (Service Level Agreements : SLAs)
 • เป็นหน่วยงาน Support ให้กับหน่วยงานอื่นในช่วงการพัฒนาโครงการ
 • อบรมและจัดเตรียมเอกสารการใช้งาน รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมให้กับลูกค้า
 • สรุปรายงานการแจ้งปัญหาของลูกค้า (Issues Summary Report) 
.

Job Requirement

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Help-Desk / Support / Call Center
 • ใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ
 • มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า